Algemene voorwaarden

Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de lokalen van het parochiaal centrum, Gildenhuis, gelegen aan de Hamsesteenweg 2, te 9200 Grembergen. Eigendom van Parochiale Werken Grembergen VZW, hierna afgekort tot VZW.

Registratie/reservatie

Reservaties kunnen hetzij via de website worden uitgevoerd, hetzij ter plaatse d.m.v. het reservatieformulier. Telefonische en mondelinge reservaties en/of tijdelijke opties worden niet aanvaard.

Een reservatie is pas definitief na goedkeuring van de reservatie en na betaling van de eventuele waarborg (met verplichte vermelding van het reservatienummer, de datum van de activiteit en de naam en adres).

Polyvalente ruimtes

Het centrum heeft 3 polyvalente ruimtes die afzonderlijk of gecombineerd gehuurd kunnen worden: Café – Kleine Zaal (zaal 1) – Grote Zaal (zaal 2).

De Kleine Zaal kan enkel afzonderlijk gehuurd worden door verenigingen voor een vergadering en alleen indien het kan gecombineerd worden met de activiteiten in het Café en/of in de Grote Zaal.

Voor privé initiatieven kan de kleine zaal, indien beschikbaar, achteraf wel gekozen worden in combinatie met het café of de grote zaal om de capaciteit te vergroten.

Het is niet toegestaan om ruimtes te reserveren met de intentie om deze niet te gebruiken. Ook niet gebruikte ruimtes zullen worden aangerekend, alsook een toeslag.

Annulatie

Een reservatie kan kosteloos geannuleerd worden, als de annulatie gebeurt ten laatste:

 • Café: 2 weken voorafgaand aan de reservatie.
 • Kleine Zaal: 1 maand voorafgaand aan de reservatie.
 • Grote Zaal: 2 maand voorafgaand aan de reservatie.

In het geval van een combinatie van zalen, wordt de langste termijn van de gereserveerde zalen gehanteerd.

Bij een laattijdige annulatie blijft de huur van de zaal en desgevallend het gebruik van de keuken verschuldigd, behoudens gevallen van overmacht.

Waarborg

De waarborg dient te worden voldaan uiterlijk 10 dagen na de reservatie.

De waarborg zal worden terugbetaald na integrale betaling van de factuur en de eventuele extra kosten en kosten  voortvloeiend uit toegebrachte schade.

De te betalen waarborg is niet van toepassing voor verenigingen met meerdere activiteiten op jaarbasis.

Prijzen

De aangerekende prijzen voor verbruik zijn deze van toepassing op de dag van de activiteit.

De prijs voor het beschikking stellen van ruimtes is gebaseerd op bijkomende inkomsten op drankverbruik. Bij activiteiten zonder noemenswaardig drankverbruik of op niet-gebruikte ruimtes zal een toeslag aangerekend worden.

Energie-efficiëntie

Nutteloos gebruik van verwarming, koeling en/of verlichting dient te worden vermeden. Buitensporig energieverbruik kan doorgerekend worden.

Houdt deuren zoveel mogelijk gesloten, zeker buitendeuren en laat niet onnodig licht branden.

Rookverbod

In het centrum geldt een volledig rookverbod in alle lokalen en voor gelijk welk gebruik. Bij controle ligt de verantwoordelijkheid bij de gebruiker.

Alleen buiten onder de luifels kan gerookt worden en zijn asbakken aanwezig.

Elektronische sigaretten en verdampers vallen eveneens onder dit rookverbod.

Verantwoordelijkheid / schade

De VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of voor voorwerpen die na gebruik in de zaal of aanhorige lokalen werden achter gelaten.

De gebruiker is verantwoordelijk voor bezoekers en/of deelnemers van zijn/haar activiteit.

Bij elke beschadiging van welke aard ook, zal de prijs voor herstelling of vervanging, indien onherstelbare schade of diefstal, aangerekend worden aan de gebruiker. Alsook worden eventuele gederfde inkomsten, als gevolg van deze schade, aangerekend aan de gebruiker.

Voor het plaatsen van tenten of andere tijdelijke installaties is het uitdrukkelijke akkoord van het bestuur of diens vertegenwoordiger nodig. Dit zowel buiten als binnen.

Permanente camerabewaking

Het centrum is voorzien van een camerabewaking systeem dat werd geregistreerd bij de Privacy Commissie. Bezoekers worden hier attent opgemaakt bij het betreden van het gebouw.

De opgenomen beelden worden gedurende maximaal 30 dagen bewaard. Er wordt geen geluid geregistreerd bij deze beelden.

Voor de camerabewaking gelden volgende principes:

 • De plaatsing en het gebruik van camera’s is voor volgende doeleinden:
  • Voor bewaking en toezicht:
   • van goederen en eigendommen van de VZW, van medewerkers en/of bezoekers
   • van toegang tot het terrein en het gebouw
   • met oog op voorkomen, vaststellen of opsporen van misdrijven
   • met oog op voorkomen, vaststellen of opsporen van overlast/vandalisme
   • met oog op vastleggen van incidenten
   • met oog op voorkomen, vaststellen of opsporen van inbreuken op het huishoudelijk reglement
  • Voor de veiligheid en gezondheid van personen
 • ​​​​De camera’s en de camerabeelden mogen enkel worden gebruikt in het kader van de uitdrukkelijk bepaalde finaliteit.
 • Camera’s zijn een middel waarop uitsluitend een beroep wordt gedaan wanneer andere middelen niet volstaan om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.
 • Het ‘in real time’ bekijken van de beelden gebeurd slechts sporadisch en onder strikte voorwaarden en is uitsluitend voorbehouden aan de Voorzitter en/of iemand die hiertoe wordt gemandateerd.
 • Het bekijken van opgenomen beelden gebeurt enkel in het kader van bewijsgaring en identificatie naar aanleiding van incidenten en misdrijven en is uitsluitend voorbehouden aan de Voorzitter en/of iemand hiertoe wordt gemandateerd.

Camera’s mogen slechts uitzonderlijk worden afgeschermd en dit enkel na goedkeuring door het bestuur.

Toezicht / controle

De gebruiker zal instaan voor permanente controle, ordehandhaving en verantwoordelijkheid op veiligheid, vandalisme, misbruik van alcohol en drugs en het rookverbod.

Zaalverantwoordelijke van het centrum hebben ten allen tijde gratis toegang en controlerecht in alle ruimtes, ongeacht de aard van de activiteit.

Bij het niet respecteren van het gebouw, de huisregels of wanneer de veiligheid van de bezoekers in gevaar komt, zal ingegrepen worden. Directieven van de zaalverantwoordelijken dienen strikt te worden nageleefd. Desgevallend kan een activiteit stopgezet worden.

Brandverzekering

Wat betreft brandverzekering moet de gebruiker geen afzonderlijke verzekering afsluiten voor de schade aan onze in het kader van de brandverzekering verzekerde goederen. Voor persoonlijke goederen aan derde is de VZW verzekerd. Ook schade door brand aan derden is verzekerd.

Maximum aantal bezoekers

Het maximum aantal bezoekers werd door de Brandweer bepaald enerzijds in de uitbatingsvergunning en anderzijds in het verslag pre-advies controlebezoek dd. 30/04/2018 (ref. PRO2/0061-12).

Indien alle (nood-)uitgangen vrij en onbelemmerd zijn gelden volgende maxima:

Café:                           99 pers.                   Café + Kleine Zaal:                                    198 pers.
Kleine Zaal:               99 pers.                   Kleine Zaal + Grote Zaal:                        198 pers.
Grote Zaal:               99 pers.                   Café + Kleine Zaal + Grote Zaal:           250 pers.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat het maximum aantal bezoekers gerespecteerd wordt.

Maximum aantal bezoekers - praktisch

Voorgaande maxima houden evenwel geen rekening met te plaatsen meubilair en/of de aard van de activiteit. Praktisch is het aangewezen om onderstaande aantal als richtlijn te hanteren.

Café:                           40 pers.                   Café + Kleine Zaal:                                    130 pers.
Kleine Zaal:               49 pers.                   Kleine Zaal + Grote Zaal:                        198 pers.
Grote Zaal:               99 pers.                   Café + Kleine Zaal + Grote Zaal:           250 pers.

Veiligheid

Nooduitgangen en vluchtwegen

De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid i.v.m. de wet op de nooduitgangen en dienen erover te waken dat deze ongehinderd bereikbaar zijn en geopend kunnen worden.

De voorziene nooduitgangen en vluchtwegen moeten ten allen tijde vrij zijn van belemmeringen en/of obstakels en er mogen geen spiegels worden aangebracht die het publiek kunnen misleiden. Het is niet toegestaan deuren te blokkeren, noch aan de binnenzijde, noch aan de buitenzijde. Noch mogen uitgangen en/of vluchtwegen versmald worden.

Decoratie

Aangebrachte decoraties mogen de evacuatiedeuren, uitgangen, veiligheidsinstallaties en -pictogrammen niet afschermen en/of het gebruik ervan bemoeilijken.

Alle aangebrachte materialen mogen geen bijzonder risico voor de brandveiligheid met zich mee brengen.

Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, evenals makkelijk brandbaar textiel en kunststoffen mogen niet als versiering worden aangewend.

De niet- vast bevestigde bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet bestaat op ophoping van stof of afval achter de bekleding.

Velums en andere horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden.

Voor doeken en (over)gordijnen geldt klasse M2 conform NF P 92501-7 of Class 2 conform NBN EN 13773.

Bij controle moeten de nodige attesten aanwezig zijn.

Gasrecipiënten

De aanwezigheid van gasrecipiënten met vloeibaar gemaakte petroleumgassen zijn verboden in het gebouw en op publiek toegankelijke plaatsen.

Deze gasflessen moeten staande, in openlucht worden gestockeerd en er moeten voldoende voorzorgsmaatregelen tegen omkantelen worden genomen. Alle gasrecipiënten worden fysisch en visueel  afgesloten van het publiek.

De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast. Enkel de laatste 2 meter naar het verbruikstoestel kunnen bestaan uit soepele leidingen die moeten voldoen aan NBN EN 559.

Toestellen

Alle toestellen welke gebruikt worden in het centrum, hetzij in de gebouwen, hetzij op de terreinen, dienen te voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften.

Voor gastoestellen en -installatie dient de gebruiker zich eveneens te schikken naar het politiereglement van de Stad Dendermonde.

Vuurwerk

Het is niet toegestaan om in of rond het centrum open vuur of vuurwerk te gebruiken. Sterreschijters vallen onder de noemer van vuurwerk.

Parkeerverbod

De opstelplaats voor het gebouw en de inrit mag alleen gebruikt worden voor laden en lossen.

Tijdens activiteiten dient de ruimte van de opstelplaats steeds vrijgehouden te worden voor hulpdiensten. De gebruiker(s) dient/dienen zelf dit parkeerverbod te handhaven en af te dwingen.

Verbruiksgoederen

De gebruiker verbindt er zich toe enkel en alleen producten gekocht in het centrum – volgens het contract met de brouwer – ter consumptie aan te bieden.

De gebruiker staat zelf in voor het uitschenken van de dranken.

De frigo’s en koelkamer zijn opgevuld volgens een vast stramien. Gelieve dit stramien niet te wijzigen.

Aangestoken vaten en geopende flessen worden niet overgenomen en worden aangerekend ongeacht het restvolume. Er mogen geen gewaarborgde verpakkingen meegenomen worden.

Het verbruik moet genoteerd worden in cijfers op de ter beschikking gestelde formulieren. Dit verbruik wordt door de zaalverantwoordelijke nagekeken en desgevallend aangepast waar nodig.

Stopselrecht

Eventueel mogen schuimwijnen, wijnen, aperitieven en/of eigenbereide dranken meegebracht worden. Dit dient voorafgaand te worden meegedeeld en hierop wordt een stopselrecht aangerekend, berekend per volume-eenheid van 750ml.

Bij misbruiken zal een extra forfaitaire vergoeding worden aangerekend.

Tafelgerei

Het gebruik van tafelgerei is inbegrepen in de prijs voor het gebruik van de keuken.

Beschadigde, gebroken of ontbrekende stukken worden aangerekend.

Het gewenste aantal dient geruime tijd vooraf te worden meegedeeld middels de ingevulde reservatiefiche.

Vergoeding auteursrechten

De gebruiker verbindt er zich toe, alle hem bij wet of politiereglement opgelegde verplichtingen na te komen. De VZW betaalt de verplichte billijke vergoeding. Gebruikers die een discobar meebrengen betalen een SABAM vergoeding aan de VZW die een jaarcontract heeft met Sabam.

Geluidshinder

De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid i.v.m. de wet op de geluidshinder en rustverstoring. In geval van politioneel ingrijpen naar aanleiding hiervan wijst de VZW alle verantwoordelijkheid van zich af.

Versiering / affiches / …

De gebruiker mag de door hem/haar gehuurde ruimtes versieren zonder schade aan te brengen en mits gelet wordt op het risico op brandgevaar. Aan de wanden zijn hiervoor meerdere haken voorzien.

Er mag nergens gebruik gemaakt worden van nagels, nietjes, duimspijkers, plakband en dergelijke. Beschadigingen aan oppervlakte, beschadigingen aan het verfwerk of het verwijderen van lijmresten zullen integraal doorgerekend worden.

Indien lijsten en/of decoratieve elementen worden weggenomen, dienen deze na de activiteit teruggeplaatst.

De eigen decoratie dient volledig en zorgvuldig verwijderd.

Praktische afspraken

Uur van ingebruikname, begin- en einduur, alsook praktische afspraken i.v.m. gebruik keuken, tafelgerei, koffiezetapparaten, podia, installaties, etc… worden besproken met de zaalverantwoordelijke en doorgegeven middels een reservatiefiche aan de zaalverantwoordelijke en de zaalverantwoordelijke van dienst.

Uur van ingebruikname is maximum 3 uur voor de aanvang van de activiteit.

Praktische afspraken dienen steeds gerespecteerd te worden.

Alles dient opgeruimd en afgevoerd te zijn tegen het einduur, ten laatste 6u ‘s morgens.

Keuken

Verantwoordelijkheid

De gebruiker is steeds verantwoordelijk voor het oordeelkundig gebruik van de ruimte en de verschillende (eigen) toestellen.

Alle kosten als gevolg van onoordeelkundig gebruik, fout of nalatigheid, zullen verhaald worden op de gebruiker. Ook gevolgschade, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkend tot, gebruiksderving, derving van inkomsten, schadeloosstelling(en) bij annulatie, … zullen in rekening gebracht worden.

(Brand-)veiligheid

Neem bij ingebruikname kennis van de locatie van brandblussers, branddeken, trekgreep voor activatie van de blusinstallatie en EHBO.

(automatische) Blusinstallatie

De keuken is ook uitgerust met een blusinstallatie die zowel manueel kan geactiveerd worden d.m.v. een trekgreep als automatisch d.m.v. smeltveiligheden (hoogoplopende temperatuur) in de dampkap.

Bij activatie van de blusinstallatie zal het volledige kookoppervlakte, de binnenkant van dampkap en het afvoerkanaal bedekt worden met een laag kristalliserend schuim. Daarnaast zal ook de gastoevoer naar de keukentoestellen worden afgesloten en het evacuatiealarm zal geactiveerd worden. Het zal niet mogelijk zijn om nog verder te koken.

Het gebruik van de dampkap werkt preventief tegen hoogoplopende temperaturen in de dampkap.

Mogelijkheden

Voor het gebruik van de keuken wordt gekozen uit 3 formules, zijnde: koude keuken, opwarmkeuken of kookkeuken.

Exclusief gebruik

Het gebruik van de keuken is niet exclusief. Er dient dus steeds rekening gehouden te worden met andere gebruikers van het centrum.

Voor kookcursussen en kookkeuken voor feesten met meer dan 100 personen wordt de keuken wel exclusief voorbehouden, evenwel rekening houden met de volgorde van reservatie. Eerdere reservaties van keuken worden niet geannuleerd wanneer er een kookcursus of kookkeuken nadien nog worden aangevraagd.

Gebruik van de keuken

Er mag alleen opgewarmd en/of gekookt worden onder de dampkap.

Bij het gebruik van vuren, ovens, friteuses of andere verwarmingstoestellen dient steeds de dampkap vooraf te worden aangezet.

Het gebruik van friteuses en/of combi-oven dienen vooraf aangevraagd te worden en worden additioneel aangerekend.

Na gebruik van friteuses, combi-over en/of afwasmachine dient het logboek correct ingevuld te worden.

Na gebruik van de combi-oven dient deze grondig gereinigd te worden, alsook het reinigingsprogramma van de combi-oven opgestart te worden.

Alle gebruikte tafelgerei dient afgewassen te worden, afgedroogd en opgeborgen in de opbergbakken, rekeninghouden met de aantallen vermeld op de opbergbak. De gebruiker dient zelf te zorgen voor handdoeken voor de vaat.

Apparaten, vuren, aanrechten, frigo’s, spoelbakken, etc. dienen grondig gereinigd te worden. De vloer dient grondig gedweild te worden. Producten, dweilen en aftrekkers zullen ter beschikking zijn.

Gebruik friteuses

Bij het gebruik van een friteuses dient het metalen deksel van deze friteuse zich in de onmiddellijke nabijheid te bevinden.

Na het gebruik

De zalen, gangen, togen en toiletten dienen steeds door de gebruiker te worden opgeruimd. Nadien zal de VZW de vloer van de lokalen kuisen tegen betaling (inbegrepen in de verhuurprijs). Bij buitensporige vervuiling zullen extra kosten aangerekend worden.

Alle meubilair moet (terug-)geplaatst worden volgens de indicaties van de zaalverantwoordelijke.

De gebruiker zorgt onmiddellijk na de activiteit voor het afruimen, spoelen en afdrogen van glazen. Glazen worden teruggeplaatst volgens de instructies. De gebruiker zorgt hiervoor zelf voor voldoende handdoeken.

De gebruiker zorgt eveneens voor het schoonmaken van de spoelbakken en de toog.

Leeggoed wordt verzameld/gesorteerd, nageteld en het formulier in tweevoud ingevuld. De zaalverantwoordelijk controleert het leeggoed en zorgt voor het verwijderen ervan.

Afval

Alle afval dient door de gebruiker verwijderd te worden van het terrein. Het afvoeren van achtergelaten afval zal aangerekend worden.

Sleutelkaart / Inbraakalarm

Daags voor de activiteit of ten laatste bij aanvang krijg je een sleutelkaart waarmee gedurende de tijd vanaf het gewenste tijdstip van ingebruikname tot het vermoedelijke einduur de sloten van de buitendeuren en de sloten van het hek bediend kunnen worden. Alsook een code waarmee het inbraakalarm kan geactiveerd worden.

De sloten zijn wel elektronische sloten, maar geen automatische. D.w.z. dat na activering van het slot een manuele handeling nodig is om het slot te openen en of te sluiten.

Controleer met de zaalverantwoordelijke van dienst dat het inbraakalarm gedeactiveerd is alvorens naar binnen te gaan.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het centrum correct af te sluiten en het inbraakalarm te activeren.

Na afloop deponeer je de sleutelkaart in de brievenbus aan de straatzijde van het gebouw.

Brandalarm / rookmachines

Het centrum is uitgerust met een branddetectiesysteem en -alarm. De centrale bevindt zich links bij de ingang van het gebouw. Op deze centrale kan ook afgelezen worden waar de melding wordt gemaakt.

Bij activering van het alarm is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat het gebouw wordt geëvacueerd.

Contacteer de alarmverantwoordelijk van het centrum en volg de instructies.

 • Wachtdienst - 0470 91 55 39
 • Dirk Verreydt – 0494 92 82 83
 • Luc Dilewyns – 0470 61 96 94

Het gebruik van een rookmachine is alleen in de Café, Kleine Zaal en de Grote Zaal toegestaan. Opgelet dus met aanhorige lokalen en doorgangen.

Extra werk

Alle extra werk dat voortvloeit uit het niet correct nakomen van afspraken worden integraal doorgerekend.

Huishoudelijk reglement – Fuiven

Aanvulling op het huishoudelijk reglement en van toepassing op alle organisaties die voldoen aan de definitie van fuiven.

Definitie

Worden als fuiven beschouwd: elke organisatie met dansgelegenheid, al dan niet opgezet in een handelsgeest, die publiek toegankelijk is en/of waarbij inkomgeld wordt gevraagd.

Organisatie

Organisatoren

De organisatie en dus ook de verantwoordelijkheid dient gedragen te worden door een meerderjarig natuurlijk persoon of een rechtspersoon, vertegenwoordigd door een meerderjarige.

Een of twee contactpersonen vertegenwoordigen de organisatie en dienen gemandateerd te zijn om overeenkomsten af te sluiten en afspraken te maken.

Alle contacten tussen de organisatie en de VZW zullen uitsluitend via deze contactpersoon of – personen verlopen. Ook dienen zij tijdens de activiteit steeds bereikbaar te zijn voor de VZW.

De contactpersoon of -personen dienen erop toe te zien dat alle gemaakte afspraken worden gerespecteerd en zullen, indien noodzakelijk, de organisatie bijsturen.

Personen belast met een controlefunctie

Persoonscontrole en controle op alcohol dient steeds te gebeuren onder leiding van een meerderjarige. Personen belast met deze taken dienen steeds duidelijk herkenbaar te zijn. Vooraf wordt een lijst overgemaakt van deze bezetting.

Medewerkers

Medewerkers mogen tijdens de activiteit geen alcohol consumeren vooraf, zolang zij belast zijn met een taak of nog een taak op zich moet nemen.

Een overzicht van de taakverdeling en bezetting dient aanwezig te zijn ter controle.

Medewerkers moeten ook steeds herkenbaar zijn.

Eerste hulp bij ongevallen

De organisatie dient een ruimte en materiaal te voorzien voor het verzorgen van kleine verwondingen. Ook dienen er een of meerdere verantwoordelijke voor aangesteld te worden.

Briefing

Alle medewerkers en verantwoordelijke dienen vooraf gebriefd te worden over het verloop van de activiteit, de taakverdelingen en uurregelingen.

Daarnaast dienen zij ook geïnformeerd te worden over veiligheids- en noodprocedures, veiligheidsvoorzieningen en EHBO.

Aanvang van de activiteit

Voor aanvang zal de zaalverantwoordelijke met de contactpersoon of -personen een rondgang maken om na te gaan dat alles in orde is, alle verantwoordelijken aanwezig zijn en alle voorschriften worden gerespecteerd. Alleen met instemming van de zaalverantwoordelijke mag de activiteit van start gaan.

Tijdens de activiteit heeft de zaalverantwoordelijke steeds toegang tot alle lokalen.

Vergunning

Om een openbare fuif of evenement te organiseren heb je een vergunning nodig. Deze moet je minstens 2 maanden voor de activiteit schriftelijke aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

De VZW dient spontaan te worden geïnformeerd over de aanvraag en voorafgaand in het bezit gesteld te worden van de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

Omgeving

De organisatie dient de buurt te informeren m.b.t. de activiteit. Hierbij moet ook een contactpersoon worden opgegeven die vooraf bijkomende informatie kan verstrekken en die tijdens de activiteit in kennis kan gesteld worden van overlast en gepast kan handelen.

De organisatie zal ook de nodige maatregelen treffen om gevaarlijke situaties in de onmiddellijke omgeving te vermijden en zal hierop ook toezicht houden.

Veiligheid

De organisatoren zijn verantwoordelijk voor de toegangs- en persoonscontrole, ordehandhaving en veiligheid.

Persoonscontrole / ordehandhaving en toezicht op veiligheid

 • Toegangscontrole, om te voorkomen dat personen voor het publiek gevaarlijke voorwerpen binnenbrengen.
 • Kanalisatie en controle van het publiek om confrontaties te voorkomen met andere groepen aanwezigen, of om materiaal tegen vandalisme en diefstal af te schermen, of om personen te beschermen.
 • Taken die het vrijhouden van doorgangen of nooduitgangen impliceren of die dienen te voorkomen dat het publiek zich toegang verleent tot verboden zones.

Toegangscontrole

Leeftijd / alcohol

Met het oog op het schenken van alcohol, onder welke vorm dan ook, en indien er mogelijks minderjarige aanwezig zouden kunnen zijn, dient de leeftijd gecontroleerd te worden en dient een bandjessysteem gebruikt te worden per leeftijdscategorie. Conform de regelgeving m.b.t. fuiven.

Het is niet wettelijk toegestaan om de identiteit van andere te controleren. Is er twijfel over iemands leeftijd, mag wel gevraagd worden aan de bezoeker om zijn leeftijd te bewijzen (zonder de identiteitskaart te vragen!). Kan of wil hij/zij dat niet, dan mag de toegang geweigerd worden of krijgen ze geen bandje en mogen ze in principe enkel niet-alcoholische dranken bestellen.

Leeftijdscategorieën:
 • Min 16-jarige
  Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-16-jarigen. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol. zoals bier, wijn, ….
 • 16 – 18-jarige
  Sterke drank[1] mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan min-18-jarigen
 • + 18-jarige

[1] Wat is sterke drank?

 • Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2 procent gedistilleerde alcohol bevatten.
  Gedistilleerde alcohol vind je terug in de zogenaamde geestrijke dranken en wordt soms kunstmatig toegevoegd. Voorbeelden zijn cognac, whisky, gin, graan-, fruit- en andere jenevers, maar eveneens aperitiefdranken zoals Pisang en Passoa.
  Let op: Als limonades en andere niet-alcoholische dranken worden gemengd met gedistilleerde alcoholische dranken, worden deze eveneens als sterke drank beschouwd! Dit betekent dat alle alcoholpops en zelfgemixte cocktails (whisky-cola, gin-tonic, mojito,...) met bovenvermelde dranken, bijna altijd in de categorie sterke drank vallen, ook al bevatten ze evenveel of minder alcohol dan een pintje!
 • Alle dranken, ook niet-gedistilleerde, met een alcoholpercentage van meer dan 22% vol.
Min-16 jarigen

Een minzestienjarige mag in principe niet binnen in een dansgelegenheid zonder begeleiding van een volwassene. Toch mag een jongere, ongeacht zijn leeftijd, naar evenementen zonder winstgevend doel. Dat zijn fuiven die niet uit handelsgeest worden opgezet (bijvoorbeeld een schoolbal, fuiven van verenigingen, het jeugdhuis... ).

Rook- en brandalarm / brandblusser

Het centrum beschikt over een branddetectiesysteem en -alarm, in de grote en kleine zaal is dit voorzien van thermische sensoren welke geen hinder geven bij het gebruik van een rookmachine. Het Cafégedeelte is echter voorzien van optische sensoren. Het is dus niet raadzaam om dit volledig open te stellen of aldaar een rookmachine te gebruiken.

Brandblussers zijn voldoende in aantal aanwezig en worden per compartimentering geplaatst op de door de organisatie bereikbare plaatsen, doch afgeschermd van het publiek.

Gebruik van plastic bekers

Uit veiligheidsoverweging wordt er de voorkeur aangegeven dat gebruik gemaakt wordt van plastic bekers. De organisatie is uiteraard zelf verantwoordelijke voor de veiligheid, alsook glasbreuk.

Wordt er toch gebruik gemaakt van glazen dan dienen alle gebruikte glazen correct te worden afgewassen (handdoeken zelf te voorzien) en volgens de indicaties uitgestald en/of opgeborgen.

Inkleding / meubilair / installaties

De organisatie voorziet zelf een podium (indien wenselijk) afrasteringen, muziek- en lichtinstallaties.

Alle installaties dienen te voldoen aan de geldende normen.

In publiek toegankelijke ruimtes wordt er geen gebruik gemaakt van meubilair, voor de voortoog worden ‘oude’ tafels door ons voorzien.

Drankenaanbod / frigo’s en koelcel / leeggoed

Het centrum heeft een contract met een brouwerij en dient zich dus te houden aan het drankenaanbod van onze leverancier. Het drankenaanbod dient vooraf te worden besproken.

Eventueel mogen schuimwijnen, wijnen, aperitieven en/of eigenbereide dranken meegebracht worden. Dit dient voorafgaand te worden meegedeeld en hierop wordt een stopselrecht aangerekend, berekend per volume-eenheid van 750ml.

Alle dranken dienen uiterlijk 1 week voorafgaand te worden besteld en zullen worden afgerekend op basis van verbruik.

De frigo’s hebben een vaste invulling. Het staat jullie vrij om deze invulling naar eigen behoefte aan te passen, maar aan het einde van de activiteit verwachten wij wel dat alles correct terug geplaatst wordt.

Leeggoed wordt verzameld/gesorteerd in de keuken, door jullie nageteld en het formulier in tweevoud ingevuld. De zaalverantwoordelijke controleert het leeggoed en zorgt voor het verwijderen ervan.

Beëindigen van de activiteit / opruim

De organisatoren staan zelf in voor

 • het verwijderen van alle afval, in alle ruimtes, alsook op de buitenterreinen en de directe omgeving
 • het opkuisen van toog en de keuken (dweilen)
 • het afvoeren van alle afval

‘s Morgen om 6u zal, wanneer de vloer volledig vrij is, door ons een schuurbeurt voorzien worden van de kleine en grote zaal, het café, gang, inkom en sanitair.

Extra werk

Alle extra werk dat voortvloeit uit het niet correct nakomen van afspraken worden integraal doorgerekend.